ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 1/2011
L’Associació Fotogràfica Canalina d’Aficionats celebrarà Assemblea General Ordinària a l’Aula de Natura de Canals el pròxim DISSABTE 26 DE FEBRER DE 2011, A LES 17 HORES, per a tractar dels assumptes que mes avall s’indiquen, esperant concorrega a l’acte com a soci.
                                                                  ORDRE DEL DIA
            1.- Aprovació de l’acta anterior.
            2.-. Donació de comptes de 2010.
            3.-. Aprovar les altes i baixes de socis.
            4.- Aprovació del pressupost de 2011.
            4.1.- Establir la quota social i d’inscripcio per a 2011.
            4.2.- Sol.licitut de subvencions a organismes oficials.
            5.- Aprovació de les activitats per a 2011.
            6.- Aprovació d’inversions per a 2011.
            7.- Assumptes d’urgència.
                        Precs i preguntes.
                                                         Canals, a 3 de febrer de 2011
                                                           EL PRESIDENT D’A.F.C.A.
                                                    -JOSE EMILIO SANCHO LLOBELL-


.
X