L’Associació Fotogràfica Canalina d’Aficionats celebrarà Assemblea General Ordinària al Centre Cultural “Ca Don Jose” de Canals el pròxim DISSABTE 23 DE FEBRER DE 2013, A LES 16 HORES (16.30 h. en segona convocatòria), per a tractar dels assumptes que mes avall s’indiquen, esperant concorrega a l’acte.
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta anterior.
2.-. Dació de comptes de 2012.
3.-. Aprovar les altes i baixes de socis.

4.- Aprovació del pressupost de 2013.

    4.1.- Establir la quota social i d’inscripcio per a 2013.
    4.2.- Sol.licitut de subvencions a organismes oficials.

5.- Aprovació de les activitats per a 2013. 
6.- Aprovació d’inversions per a 2013.

7.- Assumptes d’urgència.
    Precs i preguntes.

Canals, a 29 de gener de 2013

EL PRESIDENT D’A.F.C.A.

-JOSE EMILIO SANCHO LLOBELL-

X