L’Associació Fotogràfica Canalina d’Aficionats celebrarà Assemblea General Ordinària al Centre Cultural “Ca Don Jose” de Canals el pròxim DISSABTE 22 DE FEBRER DE 2014, A LES 17 HORES (17.30 h. en segona convocatòria), per a tractar dels assumptes que mes avall s’indiquen, esperant concorrega a l’acte.


ORDRE DEL DIA


1.- Aprovació de l’acta anterior.

2.- Dació de comptes de 2013.

3.- Aprovar les altes i baixes de socis.

4.- Aprovació del pressupost de 2014.

     4.1.- Establir la quota social i d’inscripcio per a 2014.
     4.2.- Sol.licitut de subvencions a organismes oficials.

5.- Aprovació de les activitats per a 2014.

6.- Aprovació d’inversions per a 2014.

7.- Assumptes d’urgència.

Precs i preguntes.Canals, a 28 de gener de 2014

 EL PRESIDENT D’A.F.C.A.
 
  -JOSE EMILIO SANCHO LLOBELL-X