L’Associació Fotogràfica Canalina d’Aficionats celebrarà Assemblea General Ordinària al Centre Cultural “Ca Don Jose” de Canals el pròxim DISSABTE 21 DE FEBRER DE 2015, A LES 17 HORES (17.30 h. en segona convocatòria), per a tractar dels assumptes que mes avall s’indiquen, esperant concorrega a l’acte.


ORDRE DEL DIA


1.- Aprovació de l’acta anterior.

2.- Dació de comptes de 2014.

3.- Aprovar les altes i baixes de socis.

4.- Aprovació del pressupost de 2015.

     4.1.- Establir la quota social i d’inscripcio per a 2015.

     4.2.- Sol.licitut de subvencions a organismes oficials.

5.- Aprovació de les activitats per a 2015.

6.- Aprovació d’inversions per a 2015.

7.- Aprovació per a constituir i formar part, amb altres Associacions, de la Federació                   Levantina de Fotografia.

8.- Assumptes d’urgència.

     Precs i preguntes.


Canals, a 30 de gener de 2015

EL PRESIDENT D’A.F.C.A.

Jose Emilio Sancho LlobellX