Hem arribat a l’edició XXV del nostre Premi Nacional de Fotografia “Vila de Canals”. Noves tendencies, noves formes d’entendre la fotografia, noves tècniques fotogràfiques, però, el que es més important, es que SIGAM FENT FOTOS.

Enguany hem tingut una participació elevada tant en qualitat com en quantitat. S’ha vist la tendencia per les noves tecnologies digitals transformant les imatges a blanc i negre, doncs, considerem encara necesari que el nostre premi nacional es mantinga amb el “monocromo”. Tanmateix, anirem adaptantnos a les noves tendències.

Per altra banda, el premi nacional de fotografia enceta un nou any fotogràfic a la nostra associació. Tenim dipositades les nostres esperançes a la nova pàgina web que hem creat afcanals.es com a mitjà de difusió i promoció del que serà la fotografia del futur. Tanmateix, creguem que no deguem de deixar de la ma les relacions personals entre els fotògrafs. Internet deu de ser un mitjà mes de comunicació, però no deu d’èsser el traspas de les relacions personals a l’ordinador. Sense la comunicació verbal cara a cara estem perduts. Les fotos encara es fan al carrer i davant els uns dels altres. També deguem de mantindre les relacions personals cara a cara.

Que el 2007 ens mantinga darrere de les nostres càmeres.

Jose Emilio Sancho.
President d’AFCA

X